Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Aýlamak kompressor bölümleri VS nurbat kompressor bölümleri VS porşen kompressor bölümleri

Kompressor bölümlerini aýlaň

Ipleörelge:Hereket edýän plastinkanyň aýlaw çyzygynyň şekili we statiki plastinka birmeňzeş, ýöne ýapyk giňişlikleriň bir toparyny emele getirmek üçin fazanyň tapawudy 180∘;statik plastinka gymyldamaýar we hereket edýän plastinka radius ýaly üýtgeşikligi bilen kesgitlenen plastinkanyň merkezinde aýlanýar.Hereket edýän disk aýlananda yzygiderli ýarylýar, ýarym şekilli meýdan yzygiderli gysylýar we azalýar, gaz yzygiderli gysylýar we ahyrsoňy statiki diskiň merkezi deşiginden çykýar.

Gurluşy:hereket edýän disk (worteks rotory), statiki disk (worteks stator), ýaý, kran birikdirme halkasy, arka basyş boşlugy, eksantrik şaft

1

Üstünligi:

1. Hereket edýän aýlawy herekete getirýän eksantrik mil ýokary tizlikde aýlanyp bilýär we aýlaw kompressorynyň ululygy az we agramy ýeňil;

2. Göçürilýän aýlaw we esasy wilka ýaly hereket edýän bölekleriň güýç üýtgemegi kiçi we tutuş maşynyň titremesi az;

3. Üýtgeýän tizlik hereketi we ýygylygy öwürmek tizligini sazlamak tehnologiýasy üçin amatly;

4. scrhli aýlaw kompressorynda gaty pes ses bar;

5. Aýlamak kompressorynyň ygtybarly we täsirli möhürlenmesi bar we sowadyjy koeffisiýenti iş wagtynyň köpelmegi bilen azalmaýar, ýöne birneme ýokarlanýar.

2

6. Aýlamak kompressorynyň gowy iş aýratynlyklary bar.Pumpylylyk nasosynyň kondisioner ulgamynda, esasanam ýokary ýylylyk öndürijiliginde, oňat durnuklylygynda we ýokary howpsuzlygynda ýüze çykýar;

7. Aýlamak kompressorynyň arassalaýyş göwrümi ýok we ýokary göwrümli netijeliligi saklap bilýär;

8. Torkuň üýtgemegi kiçi, deňagramlylygy ýokary, yrgyldy az we iş durnukly, şonuň üçin amal ýönekeý we awtomatizasiýany amala aşyrmak aňsat;

9.Az hereket edýän bölekler, özara jogap beriş mehanizmi ýok, ýönekeý gurluş, kiçi göwrüm, ýeňil agram, az bölek, ýokary ygtybarlylyk we 20 ýyldan gowrak ömri.

3

 

Sekipa Comp kompressor bölümleri

Ipleörelge:“Inin” we “Yangaň” rotorlaryny biri-birine çümdürmek we kosmos kontakt liniýasynyň sorujy ujundan tükeniksiz ujuna çenli yzygiderli hereket etmegi bilen, primitiwiň göwrümi wagtal-wagtal üýtgedilýär we şeýlelik bilen üznüksiz sorulma we işleýiş prosesi tamamlanýar.

Gurluşy:Korpus, nurbat (ýa-da rotor), rulman, energiýa sazlaýjy enjam we ş.m.

Üstünligi:

1. Az bölek, az geýilýän bölekler we ýokary ygtybarlylyk;

2. Amatly işlemek we hyzmat etmek;

3. Deňagramsyz inertial güýç ýok.Moumşak we ygtybarly işlemek, pes yrgyldy;

4. Howany mejbury eltip bermegiň aýratynlyklary bar, işleýiş göwrümi tükenik basyşyna täsir etmeýär we iş şertleri uýgunlaşýar;

5. Buraw kompressorynyň rotor diş ýüzünde hakykatdanam boşluk bar.Şonuň üçin çygly urga duýgur däl we suwuk zarba çydap bilýär;

6. Egzozyň temperaturasy pes we has ýokary basyş derejesinde işledilip bilner;

7. Sowadyjy klapan mehanizmini ulanyp, sowadyjy ýagdaýyň ädimsiz düzedilmegini amala aşyryp biler, şeýlelik bilen sowadyjylyk kuwwaty 15% -den 100% -e çenli ädimläp düzedilip bilner, iş çykdajylaryny tygşytlar;

8. Awtomatizasiýany amala aşyrmak aňsat we uzak aragatnaşygy amala aşyryp bolýar.

4

 

Piston kompressor bölümleri

Ipleörelge:Silindrdäki gazy gysmak üçin porşanyň özara hereketine bil baglamak.Adatça esasy hereketlendirijiniň aýlanmagy, krank birleşdiriji çybyk mehanizminiň üsti bilen porşanyň özara hereketine öwrülýär.Her rewolýusiýa üçin krank miliniň ýerine ýetiren işini kabul ediş prosesine we gysyş işleýiş prosesine bölmek bolar.

Gurluşy:Beden, krank mil, birleşdiriji çybyk gurnama, porşon gurnama, howa klapan we silindr asma gurnama we ş.m.

Üstünligi:

1. Umumy basyş aralygynda materiallara bolan talaplar pes we adaty polat materiallary köplenç ulanylýar, bu has aňsat we gymmaty arzan;

2. malylylyk netijeliligi birneme ýokary.Adatça, iri we orta ölçegli birlikleriň adiabatik netijeliligi takmynan 0,7 ~ 0.85-e ýetip biler;

3. Gazyň agyrlygy we aýratynlyklary kompressoryň işleýşine az täsir edýär we şol bir kompressor dürli gazlar üçin ulanylyp bilner;

4. Porzin kompressory tehnologiýada has kämildir we önümçilikde we ulanmakda baý tejribe toplady;

5. Howanyň göwrümi sazlananda, uýgunlaşma güýçli bolýar, ýagny işleýiş aralygy giňdir we basyş derejesine täsir etmeýär we has giň basyş diapazonyna we sowadyş kuwwatynyň talaplaryna uýgunlaşyp bilýär.

5

 


Iş wagty: 27-2021-nji dekabry