Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Sowuk ammar amallary we tehniki hyzmat tejribesini paýlaşmak

Başlamazdan ozal taýýarlyk

Işe başlamazdan ozal enjamyň klapanlarynyň kadaly ýagdaýdadygyny ýa-da sowadyjy suw çeşmesiniň ýeterlikdigini barlaň we güýji açanyňyzdan soň temperaturany kesgitläň.Sowuk ammaryň sowadyjy ulgamy, adatça awtomatiki usulda dolandyrylýar, ýöne sowadyjy suw nasosy ilkinji gezek ulanylanda açylmaly we gysyjylar adaty işden soň birin-birin başlamaly.

Operasiýa dolandyryşy

Sowadyjy ulgamyň kadaly işlemeginden soň aşakdaky nokatlara üns beriň:

1. Enjamyň işleýşinde näsaz sesiň bardygyny ýa-da ýokdugyny diňläň;

2. Ammaryň temperaturasynyň peselýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň;

3. Egzozyň we siňdirişiň yssy we sowuklygynyň tapawutlydygyny, kondensatoryň sowadyş täsiriniň kadalydygyny barlaň.

Howa üpjünçiligi we eriş

Miwe we gök önümler saklanylanda biraz gaz çykarar we belli bir derejede ýygnanmak ýygnamagyň fiziologiki bozulmalaryna, hiliniň we tagamynyň ýaramazlaşmagyna sebäp bolar.Şonuň üçin ulanylanda ýygy-ýygydan howa çalşygy talap edilýär we adatça temperatura pes bolanda irden edilmeli.Mundan başga-da, bugardyjy sowuk ammar belli bir wagt ulanylandan soň aýaz gatlagyny emele getirer.Wagtynda aýrylmasa, sowadyş täsirine täsir eder.Aýrylanda, ammarda ammary ýapyň we aýagy arassalamak üçin süpürgi ulanyň.Gaty urmazlyk üçin seresap boluň.

微信图片_20211220111339

  1. Howa bilen sowadylan maşynyň bugarmagy üçin: erişiň ýagdaýyny we sowadyşyň täsirine täsir etjek we sowadyjy ulgamda suwuklygyň yzyna gaýdyp gelmegine elmydama eremegiň ýagdaýyny barlaň.
  2. Kompressoryň işleýiş ýagdaýyna ýygy-ýygydan syn ediň we onuň çykýan temperaturasyny barlaň.Möwsümleýin iş wagtynda ulgamyň işleýiş ýagdaýyna aýratyn üns beriň we ulgamyň suwuk üpjünçiligini we kondensasiýa temperaturasyny wagtynda sazlaň.
  3. Gurluşyň işleýşi: Elmydama ýagyň derejesini we kompressoryň gaýdyp gelişini we ýagyň arassalygyny synlaň.Nebit hapa bolsa ýa-da ýagyň derejesi peselýän bolsa, pes ýaglanmazlyk üçin wagtynda çözüň.
  4. Kompressoryň işleýän sesini, sowadyjy minarany, suw nasosyny ýa-da kondensator fanatyny üns bilen diňläň we islendik näsazlyklary wagtynda çözüň.Şol bir wagtyň özünde kompressoryň, egzoz turbasynyň we aýagyň titremesini barlaň.
  5. Kompressoryň hyzmaty: Başlangyç döwürde ulgamyň içki arassalygy pes.Sowadyjy ýag we süzgüç guradyjy 30 gün işläninden soň çalşylmaly we ýarym ýyllyk işden soň (hakyky ýagdaýa baglylykda) çalşylmaly.Has arassalygy bolan ulgamlar üçin sowadyjy ýag we süzgüç guradyjy, geljekdäki ýagdaýa baglylykda ýarym ýyllyk işden soň bir gezek çalşylmalydyr.
  6. Gurluşyň işleýşi: Elmydama ýagyň derejesini we kompressoryň gaýdyp gelişini we ýagyň arassalygyny synlaň.Nebit hapa bolsa ýa-da ýagyň derejesi peselýän bolsa, pes ýaglanmazlyk üçin wagtynda çözüň.
  7. Howa bilen sowadylýan enjamlar üçin: howa sowadyjysyny gowy ýylylyk çalşygy ýagdaýynda saklamak üçin ýygy-ýygydan arassalaň.Suw bilen sowadylýan enjamlar üçin: Sowadyjy suwuň bulaşyklygyny ýygy-ýygydan barlaň.Sowadyjy suw gaty hapa bolsa, ony çalyşyň.Köpürjikleriň, damjalaryň, damjalaryň we syzyşlaryň suw üpjünçilik ulgamyny barlaň.Suw nasosynyň kadaly işleýändigi ýa-da klapan wyklýuçateliniň täsiri ýa-da sowadyjy diňiň fanatynyň kadalydygy.

微信图片_20211220111345

         8. Howany sowadýan maşynyň bugarmagy üçin: erişiň ýagdaýyny hemişe barlaň, erişiň wagtynda täsir edýändigi, sowadyjy täsirine täsir eder we sowadyjy ulgamda suwuklygyň döremegine sebäp bolar.
9. Kompressoryň işleýiş ýagdaýyna ýygy-ýygydan syn ediň: onuň çykaryş temperaturasyny barlaň we möwsümleýin iş wagtynda ulgamyň işleýiş ýagdaýyna aýratyn üns beriň we ulgamyň suwuk üpjünçiligini we kondensasiýa temperaturasyny wagtynda sazlaň.
10. Kompressoryň, sowadyjy diňiň, suw nasosynyň ýa-da kondensator fanatynyň işleýiş sesini üns bilen diňläň we islendik näsazlyklary wagtynda çözüň.Şol bir wagtyň özünde kompressoryň, egzoz turbasynyň we aýagyň titremesini barlaň.
11. Kompressoryň hyzmaty: Başlangyç döwürde ulgamyň içki arassalygy pes.Sowadyjy ýag we süzgüç guradyjy 30 gün işläninden soň çalşylmaly, ýarym ýyllyk işden soň bolsa (hakyky ýagdaýa baglylykda) çalşylmaly.Has arassalygy bolan ulgamlar üçin sowadyjy ýag we süzgüç guradyjy, geljekdäki ýagdaýa baglylykda ýarym ýyllyk işden soň bir gezek çalşylmalydyr.


Iş wagty: 20-2021-nji dekabry